logo-mini

ÖMER BULUTBULUT YAPI

Büyük ?evk ve heyecanla ba?layan mimari proje, proje yöneticili?i, in?aat uygulamac?l??? deneyimi, y?llar?n olu?turdu?u tecrübeyle, önce küçük bir bürodan ba?lam??, geli?en mü?teri portföyü ve i? hacmiyle birlikte yeni yap?lanmaya gidilmi?tir. Bu yap?lanma içerisinde firma, bünyesine ald???, bilgili ve tecrübeli teknik elemanlarla gücünü daha da artt?rm??t?r.

Bunun sonucunda 1993 y?l?nda ?irketle?meye gidilmi?tir.Bünyemizdeki kurulu?lardan; BULUT M?MARLIK MÜHEND?SL?K T?C. LTD. ?T?. Projenin; kullan?c?n?n be?enisi, kullan?m gerekleri do?rultusunda, uzman kadromuzca daha masa ba??nda çözüme kavu?turulmas?, uygulama a?amas?nda büyük kolayl?klar sa?lamaktad?r.

BULUT YAPI SANAY?? TAAHHÜT TRZ. DI? T?C. LTD.?T?, gerek kendi projeleri gerekse kullan?c?n?n haz?rlatm?? oldu?u, uygulama projeleri üzerinden, in?aat taahhütlerini almakta ve bunlar? büyük bir titizlikle, sorumlulu?unu bilerek hayata geçirmektedir.

ÖMKE ?N?AAT TUR?ZM VE DI? T?CARET, Hazine D?? Ticaret Müste?arl???ndan alm?? oldu?u izin neticesinde ?STANBUL TRAKYA SERBEST BÖLGES? (Çatalca)‘da kaba ve ince in?aat uygulamalar? yapmaktad?r.

ÖNAY GRUP YAPI SAN. TAAH. TRZ. ve DI? T?C. A.?. 2005 y?l?nda kuruldu ve Beylikdüzü / Esenyurt bölgelerinde “Esenbahçe Konutlar? “ ve “ Önay Garden Residence “ adl? projeleri ile 852 adet konut ve 40 adet ticari üniteler ile toplam 200.000,00 m2 uygulama yap?lm??t?r.  www.onaygrup.com

Firmam?z BULUT KONAK projesi ile birlikte Ye?ilköy’de Ye?il Site Evleri 40 Adet daire ve Bak?rköy, Dikilita? mevkiinde Cornerport Business Center 16 adet office ve 4 adet dükkan projesi ile Kentsel dönü?üm kapsam?nda hizmetlerine devam etmektedir.

Ömer BULUT
Yönetim Kurulu Ba?kan?

 

Ömer BULUTHizmetlerimiz

Sizlere, dü?ünceleriniz, tasar?lar?n?z? hayata geçirmek için, avan proje a?amas?ndan in?aat?n bitirilmesine kadar olan süre içerisinde;

1. Teknik Dan??manl?k
2. Zemin etüdü yap?lmas?
3. Avan, uygulama projeleri, nokta detaylar?n?n haz?rlanmas?
4. ?n?aat uygulamac?l??? konular?nda hizmet vermekteyiz.

Mimari ve statik projeleriniz için, Çevre Bakanl????n?n yay?nlad??? deprem ?artnamesine uygun olarak önce zemin etüdü yap?lmakta, ç?kan deprem de?erlerine göre statik projeleriniz haz?rlanmaktad?r. Haz?rlad???m?z projelerin uygulamas?nda azami özen ve dikkat gösterilmekte, projenin aynen uygulamas? sa?lanmaktad?r.